Skip to main content
gedenkboek   meer info 01

Registers op het Grote Gebod

Zie ook de personalia in de Necrologie in deel 2 van het gedenkboek (pag. 617-642).
Niet alle namen/schuilnamen daaruit zijn ook in dit registerkatern vermeld.


Uit het Woord vooraf bij de registers.

"De vierde druk van het gedenkboek Het Grote Gebod onderscheidt zich van de voorgaande uitgaven doordat hieraan registers zijn toegevoegd.
Het betreft vier indices, achtereenvolgens op schuilnamen, persoonsnamen, trefwoorden en topografische namen. Zij verhogen de toegankelijkheid en gebruikswaarde van dit gedenkboek en vormen ook op voorgaande drukken een waardevolle aanvulling.

Het belang van de registers op trefwoorden en topografische namen is evident en behoeft geen nadere uitleg. Het bijzondere karakter van de registers op schuilnamen en persoonsnamen daarentegen vraagt een korte toelichting.
Bij de eerste editie van 1951 werd als redactionele beleidslijn met betrekking tot de vermelding van persoonsnamen aangehouden dat slechts van degenen, die in of door het verzet omgekomen zijn, zowel de schuilnaam als ook de werkelijke naam werden genoemd. Van verzetsmensen, die de oorlog overleefden, werden alleen de schuilnamen opgenomen. Terwille van het historisch onderzoek en ter informatie van nabestaanden bleek het nu echter wenselijk te zijn aan alle schuilnamen de werkelijke namen te verbinden. Deze gegevens, voorzover zij na ruim 40 jaar nog te achterhalen waren, zijn bijeengebracht in de betreffende indices. In de tekst zelf is het oorspronkelijke onderscheid bewaard gebleven.

De registers werden samengesteld door de heren J. Bulthuis en M.M. Oosenbrug en hun echtgenotes H. Bulthuis-Somsen en CJ. Oosenbrug-van Eldik. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de toewijding waarmee zij hun deskundigheid hiervoor hebben aangewend.

Bij het ter perse gaan van deze indices bereikte ons het bericht dat het echtpaar J. en H. Bulthuis-Somsen om het leven is gekomen bij een verkeersongeval. Na hun jarenlange inzet voor het opsporen en ordenen van de gegevens voor deze registers hebben zij de publikatie ervan niet meer mogen meemaken. Wij gedenken hen in dankbaarheid."

Het Bestuur van de L.O.-L.K.P. Stichting

Maart 1989